عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2  مفهوم کنترل نرخ و اهداف آن

 

بطور کلی، هرگاه در اثر محدود بودن ظرفیت خطوط مخابراتی بین دو نقطه در شبکه نیازمند به اعمال محدودیت هائی بر روی نرخ کاربرهای شبکه باشیم، مسئله کنترل نرخ بروز می کند.

اگر بردار نرخ کاربرهای سطح شبکه را با X=(x1, x2, …, xR) نمایش دهیم، هدف الگوریتمهای تخصیص نرخ، تخصیص بهینه المانهای بردار X براساس محدودیت ظرفیت لینکهای شبکه می باشد.

از اهداف عمده کنترل نرخ می توان به بهره گیری بهینه از پهنای باند و برقراری عدالت بین کاربرهای شبکه تصریح نمود. معیار های متنوعی برای برقراری این عدالت در سالهای اخیر مورد مطالعه قرار گرفته اند که در بخشهای بعدی به صورت کامل آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

بطور کلی کنترل نرخ در شبکه های داده به دو فرم انجام می شود. روشهای‍‍‍‍‍ بر اساس پنجره1 و روشهای براساس نرخ2. در ادامه به مطالعه این روشها خواهیم پرداخت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word