تکه هایی از این پایان نامه :

2-5 روشهای بهره گیری شده برای حذف کردن2 بسته ها

 

در اینگونه روش ها بر خلاف روشهای ذکر گردیده در قبل که برای ارسال بسته ها بهره گیری می شوند برای پرهیز از ایجاد ازدحام در شبکه، بعضی از بسته ها را از صف حذف می کنند.

وقتی طول صف زیاد می گردد، حافظه سوئیچ برای نگهداری بسته ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. در نتیجه، تأخیر بسته ها افزایش می یابد و QoS مورد انتظار بسته ها کاهش می یابد. هنگامی که طول صف از حدی خاص تجاوز کند حافظه کافی برای نگهداری بسته ها وجود نخواهد داشت و یا تأخیر بسته ها از حد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مجاز بیشتر می گردد و ناگزیر به حذف کردن بسته ها می باشیم. بطور کلی در اینگونه روش ها با انتخاب حدود مشخص برای طول مجاز صف، بطور هوشمندانه به حذف بسته های اضافی اقدام می گردد بنحوی که از ایجاد ازدحام در شبکه جلوگیری بعمل آید. یکی از شماهای متداول برای حذف بسته ها روش RED
می باشد[43] .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word