تکه هایی از این پایان نامه :

روش Deficit Round Robin (DRR)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

روش DRR که نخستین بار توسط Shreedhar و Varghese معرفی گردید [40] همان ویژگی های روش صف بندی عادلانه را با پیچیدگی از مرتبه O(1) دارا می باشد. این الگوریتم در واقع تصحیح شده الگوریتم WRR می باشد و می تواند بسته های با طول متغیر را بدون نیاز به دانستن متوسط طول بسته، سرویس دهد. در روش DRR سرویس دهی بصورت Round Robin انجام می گردد بدینصورت که در هر دور یک مقدار کوانتم در هر صف به ودیعه گذاشته می گردد و هنگامی که مجموع این کوانتم ها بزرگتر یا مساوی با اندازه بسته گردد آن بسته ارسال می گردد. در مدل DRR وزن دار، سرویس دهنده به مقدار حاصلضرب وزن ارتباط در مقدار کوانتم بیت از هر ارتباط را سرویس می دهد. مهمترین ویژگی DRR سادگی پیاده سازی آن می باشد. پیش روی نقطه ضعف اصلی آن مانند WRR آن می باشد که روی بازه های زمانی کوچکتر از یک دور گردش که معادل بیشترین زمانی می باشد که سرویس دهنده ارتباطی را با در نظر گرفتن وزن آن سرویس دهی کند، عدالت را رعایت نمی کند. لازم به تبیین می باشد که DRR در شبکه با طول بسته ثابت به WRR مبدل می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word