تکه هایی از این پایان نامه :

2-4 روش های صف بندی با کار غیر مداوم

 

در این روش ها ممکن می باشد عمداً ظرفیت انتقال بدون بهره گیری باقی بماند. این روشها از یک ساعت برای فعال کردن ارسال بسته ها (یا کوانتم های مشخص اطلاعات) در یک نرخ بیت مشخص از یک صف بهره گیری می کنند. بعنوان مثال، یک شمای با کار غیر مداوم ممکن می باشد مانند شکل (2-7) هر 100 میلی ثانیه یک بسته را از یک صف سرویس دهی کند. در این حالت، یک زمان سنج هر 100 میلی ثانیه تمام میشود و با این کار یک بسته را از صف ارسال می کند. مفهوم کار غیر مداوم در شکل (2-7) نشان داده شده می باشد. از یک ساعت برای ارسال اطلاعات در زمانهای مشخص از هر ارتباط بهره گیری می گردد و همانگونه که نظاره
می گردد ظرفیت در بعضی موارد بدون بهره گیری باقی مانده می باشد. الگوریتم های سرویس دهی با کار غیر مداوم برای محدود کردن اثر یک جریان ترافیکی بر بخشی از شبکه که از آن عبور می کند بهره گیری می شوند. این حالت دقیقاً مشابه چراغهای راهنمائی نصب شده در بزرگراهها برای کنترل ازدحام در بزرگراه می باشد و به این کاربرد اینگونه الگوریتم ها شکل دهی1 نیز گفته میشود.

یک کاربرد معمول الگوریتم های با کار غیر مداوم در عبور ترافیک چند رسانه ای می باشد. ترافیک چند رسانه ای (مانند صدا یا تصویر) فقط در نرخ های مشخص قابل ارسال می باشد و با انتخاب اینگونه الگوریتم ها می توان با اطمینان به ارسال اینگونه ترافیک ها اقدام نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- Shaping

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word