پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

یکی دیگر از نظریات مهم روانشناسی یادگیری که هم جنبه رفتاری دارد وهم جنبه شناختی ، نظریه شناختی اجتماعی یا نظریۀ یاد گیری نظاره ای می باشد. واضع آن البرت بندورا می باشد. (سیف،1380،ص 281). به اعتقاد بندورا نظریه یادگیری اجتماعی با فراتر رفتن از هر دو نظریه رفتاری و شناختی، یادگیری را ناشی از الگو قرار دادن رفتارهای دیگران می داند. به طوری که افراد بااستفاده از مشاهدات برای جمع آوری اطلاعات ،از رفتار دیگران تقلید می کنند چنانچه رفتار یادگرفته شده نتایج مثبتی به دنبال داشت آن رفتار تکرار می گردد و درغیر این صورت تکرار نخواهد گردید.

2-3- انواع یادگیری

سنگه معتقد می باشد که سازمانها سه نوع یادگیری متفاوت دارند که عبارتند از :

2-3-1- یادگیری برای بقاء

– این سازمان ها به دنبال نتایج کسب وکارکوتاه مدت هستند.

– مدیران ومتخصصین بیشتر به دنبال ساده کردن کار وحلقه های یادگیری هستند.

– بحث خلاقیت ونوآوری در آنها به فراموشی سپرده می گردد.

– این سازمانها به بخشی از فرصتهای محیط اطراف خود که بقای سیستم آنها را تضمین می کند توجه دارند ودر همان محدوده سنتی یاد می گیرند.

– یادگـیری در چنـین موقعــیتی بصـورت اتفاقی وبراساس تحریک انگیزه عده ای از عناصر داخلی وخارجی انجام می گیرد.

-این نوع یادگیری در مقاطعی باعث توسعه کمی شرکت در محیط می گردد. اما هیچ تضمینی برای استمرار وجود ندارد.

– یادگیری در چنین حالتی ویژگی بده بستان دارد ومقطعی می باشد.

– توسعه قابلیت در سازمان از طریق درخواست ایجاد می گردد نه از طریق کوشش رشد مدارانه درونی که باعث رشد جوهره سازمان گردد.

-در این روش سازمانها به عنوان یک کل یاد نمی‌گیرند. پس تضمینی برای یادگیرنده بودن سازمان نیست (هیت[1]، 1999: 19).

[1]Hite

– هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

1-4-2- اهداف فرعی

  1. شناسایی تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  2. شناسایی تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  3. شناسایی تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  4. شناسایی تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  5. شناسایی تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  6. شناسایی تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  7. رتبه بندی عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  با فرمت ورد