تکه هایی از این پایان نامه :

3-2-2 روشهای بر اساس نرخ [16]

 

در اینگونه روشها به جای اینکه در سطح ماکروسکوپی با ترافیک شبکه برخورد گردد و تعامل بین
بسته های موجود در شبکه با صف های موجود در سطح شبکه در نظر گرفته گردد، فرض می گردد که جریان بسته های موجود در شبکه بصورت جریان سیّال1 می باشد و نرخ متوسط متناظر با کاربرهای مختلف با کمیتی پیوسته نمایش می یابد و برای لینک های شبکه پارامتری به نام ظرفیت مشخص می گردد که عددی حقیقی و نامنفی می باشد. این روشها از نظر سهولت امکان واکاوی لینکهای متعدد گلوگاه، نسبت به روشهای براساس پنجره برتری دارند و ما در ادامه بحث از این دیدگاه بهره گیری خواهیم نمود. مانند معایب این روش عدم مطالعه رفتار بسته های شبکه و واکاوی تغییرات آمارگان آنها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-Fluid-flow

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word