عنوان کامل پایان نامه : مطالعه الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

تکه هایی از این پایان نامه :

2- طراحی الگوریتم کارا برای محاسبه مسیر با کمترین وزن

هر پروتکل ‌مسیر‌یابی از یک الگوریتم کارا برای محاسبه وزن مسیر بر اساس معیاری خاص بهره گیری ‌می کند. در صورتی که این الگوریتم از کارایی مطلوبی برخوردار نباشد، نمی‌تواند راندمان مناسبی برای شبکه به ارمغان آورد. به عنوان مثال HOP در میان چهار معیار کمی مورد آزمایش، از پایین‌ترین راندمان برخوردار می باشد، زیرا که در محاسبه آن، کیفیت لینک مد نظز قرار نگرفته ‌می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-آگاهی از کیفیت سرویس

معیار انتخابی بایستی راندمان مناسبی از لحاظ برون‌دهی، نرخ بسته‌های مفقود شده و تأخیر برای شبکه به ارمغان آورد. مثلا HOP با لحاظ نکردن کیفیت لینک منجر به نزول قابل توجه در راندمان شبکه ‌می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word