عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

3-5-2- ماتریس مشخصات هادی های ACSR

ماتریس مشخصات هادی های ACSR در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • هزینه احداث واحد طول انواع هادی ها
  • ظرفیت و سطح مقطع نامی انواع هادی ها
  • مقاومت و راکتانس واحد طول انواع هادی ها

3-5-3- ماتریس مشخصات کابل ها

ماتریس مشخصات کابل های مورد نظر دربرگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

  • ظرفیت و سطح مقطع نامی انواع کابل ها
  • هزینه احداث واحد طول خط انواع کابل ها
  • مقاومت و راکتانس نامی واحد طول انواع کابل ها

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word