پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

– تعاریف عملیاتی

رهبری مناسب: در این پژوهش برای عملیاتی کردن متغیر رهبری مناسب از سوالات 1 تا 7 پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی بهره گیری شده می باشد.

فضای تعمیقی: در این پژوهش برای عملیاتی کردن متغیر فضای تعمیقی از سوالات 8 تا 14 پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی بهره گیری شده می باشد.

بومی سازی: در این پژوهش برای عملیاتی کردن متغیر بومی سازی از سوالات 15 تا 18 پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی بهره گیری شده می باشد.

ایجاد تعادل بین خانواده و کار: در این پژوهش برای عملیاتی کردن متغیر ایجاد تعادل بین خانواده و کار از سوالات 19 تا 24 پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی بهره گیری شده می باشد.

مدیریت زمان: در این پژوهش برای عملیاتی کردن متغیر مدیریت زمان از سوالات 25 تا 29 پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی بهره گیری شده می باشد.

تجربه اندوزی: در این پژوهش برای عملیاتی کردن متغیر تجربه اندوزی از سوالات 30 تا 33 پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی بهره گیری شده می باشد.

یادگیری سازمانی: در این پژوهش برای عملیاتی کردن متغیر یادگیری سازمانی از سوالات 34 تا 68 پرسشنامه استاندارد سنگه (1990) بهره گیری شده می باشد.

1-8) اختصار فصل اول

در این فصل در آغاز از سازمان یادگیرنده صحبت گردید و مسئله اصلی پژوهش یعنی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی در نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس و اولویت بندی این عوامل از دیدگاه کارکنان سازمان مورد توجه قرار گرفت و در ادامه به ضرورت و اهمیت موضوع و توجه کردن به یادگیری سازمانی در بخش نیروی انتظامی پرداخته گردید و اهداف، فرضیات، الگوی مفهومی پژوهش، قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی و زمانی) و تعاریف نظری و عملیاتی اظهار گردید.

– هدف اصلی

  1. شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف فرعی

  1. شناسایی تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  2. شناسایی تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  3. شناسایی تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  4. شناسایی تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  5. شناسایی تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  6. شناسایی تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  7. رتبه بندی عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  با فرمت ورد