پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

هریسون

هریسون[1] (1998) معتقد می باشد که سازمانهای یادگیرنده به دنبال اتصال یادگیری و رشد مداوم افراد به چشم‌انداز، مأموریت و استراتژی سازمان هستند. موضوع اصلی برای سازمان یادگیرنده در پیوسته ساختن رشد فردی با فرایندهای منابع انسانی و استراتژی سازمان، این می باشد که ایجاد فرهنگ یادگیری یا به تعبیری فرایندهایی که این موارد را به یکدیگر مرتبط سازند، جزء اصول و شالوده اصلی سازمان گردد و نبود آن به نوعی عامل تهدید کننده و زیان‌آور برای سازمان تلقی ‌گردد. بر این اساس، بنیادی ترین مفهوم حاصل از پدیده سازمان یادگیرنده، فرایندهای یادگیری همکارانه[2] می باشد که پدیداری تفکر سیستمی در بحثهای نحوه واکنش سازمانها به فشارهای محیطی و حفظ سطوح لازم در نوآوری برای کسب مزیت رقابتی را منعکس می کند. بنابر این، مرور مختصر معدود تعاریف و توصیفات آمده در این فصل از میان تعاریف متعدد صاحبنظران برای سازمانهای یادگیرنده ، این نکته اساسی را به ذهن متبادر می‌‌کند که میان صاحبنظران توافق جمعی بر روی معنای سازمان یادگیرنده وجود ندارد. اغلب محققین یادگیری سازمانی را فرایندی می‌دانند که در طول زمان گسترش یافته و لذا، آن را با اخذ دانش و بهبود کارایی ارتباط می‌دهند اما ، این محققین در مورد دیگر موضوعات مربوط به مفهوم سازمان یادگیرنده چنین توافقی ندارند. برای مثال، بعضی از آنها براین باورند که لازمه یادگیری، تغییر در رفتار فردی، گروهی و سازمانی می باشد در حالی که،گروهی دیگر بر این عقیده اصرار دارند که به وجودآمدن راههای جدید تفکر، به مقصود یادگیری کفایت می کند. بعضی، فناوری اطلاعات را به عنوان مکانیزمی معرفی می‌کنند که از طریق آن یادگیری اتفاق می‌افتد اما، دیگران بصیرت مشترک، رویه‌های سازمانی و حافظه را برای این کار پیشنهاد می‌کنند.

[1] -Harrison

[2] -collaborative learning processes

– هدف اصلی

  1. شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

1-4-2- اهداف فرعی

  1. شناسایی تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  2. شناسایی تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  3. شناسایی تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  4. شناسایی تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  5. شناسایی تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  6. شناسایی تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  7. رتبه بندی عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید