دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک می باشند (خاکی، 1383) جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شهرک صنعتی فاز 1، 2، 3 و ناحیه صنعتی کریم آباد که در واحدهای بهره برداری شده مشغول فعالیت هستند، می باشد که طبق آمار ارائه شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی حدوداً 8600 نفر را شامل می گردد.

 

3-4 نمونه آماری

با در نظر داشتن حجم زیاد جامعه آماری بهره گیری از سرشماری امکان پذیر نمی باشد در نتیجه برای رسیدن به نتایج مطلوب از نمونه گیری بهره گیری می کنیم. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام گردید و در میان کارکنان، کارگران، و مدیران شهرک های صنعتی توزیع گردید. نمونه گیری این پژوهش از روش نمونه گیری کوکران ( نتر، واسر من، ویتمور، 1385، 579) و با کمک توزیع برنولی ( نتر، واسر من، ویتمور، 1385، 241-469) انجام شده می باشد که به تبیین زیر می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

N z2×pq

n =

Nd2 + z2pq

q = 0/8  وd = 0/05  و p =0/2  و n≈ 240

(3-1)

برای دریافت داده ها و اطلاعات 250 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع گردید و از این میان 242 پرسشنامه پر گردید.

 

3-5 روش آماری

     برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه، نظاره و پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل سؤالات از آمار توصیفی که همراه با ارائه جدول فراوانی، درصد فراوانی و نمودار آماری می باشد، بهره گیری شده می باشد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای آماری انجام شده می باشد. با در نظر داشتن نوع پژوهش برای اظهار روابط میان متغیرها جدول دو بعدی و آمار غیر پارامتری خی دو (X2) انتخاب گردیده می باشد که در آن 05/0=α می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–  مطالعه ابعاد و جوانب گوناگون برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

ب- مطالعه موانع و معضلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در محیط داخلی(تکنولوژی، توجه مدیران، سطح تخصص، محدودیتهای مالی، توجه کارکنان)

ج- ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه  با فرمت ورد