تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3- زمان رفت و برگشت به هاپ[1](RTT)

 

RTT، اندازه تأخیر برای رفتن از یک گره به گره همسایه و بازگشت به گره اولیه را محاسبه ‌می کند. برای این مقصود هر گره هر 500ms بسته‌ای موسوم به بسته کاوشگر حاوی یک برچسب زمانی را به همه همسایگان خود ‌می‌فرستد. هر گره به محض دریافت آن با یک بسته کاوشگر تصدیقی دارای یک برچسب زمانی پاسخ ‌می‌دهد. وجود برچسب به گره فرستنده امکان محاسبه زمان رفت و برگشت به همسایگانش را ‌می‌دهد. در صورتی که سایر گره‌ها در همسایگی گره مبدأ مشغول باشند، بسته کاوشگر یا کاوشگر تصدیقی به دلیل اشغال‌بودن کانال‌ها با تأخیر دریافت ‌می گردد که این امر RTT را افزایش ‌می‌دهد. اگر بسته‌ای میان گره‌ها مفقود یا مخدوش گردد، به موجب مکانیزم ARQ[2] در 802.11 بسته کاوشگر یا تصدیق آن به تعداد دفعات محدود و برای اطمینان از ارسال موفق، مجددا ارسال ‌می گردد که این باعث افزایش RTT‌ می گردد. اگر صرف نظر از مکانیزم ARQ بسته کاوشگر یا تصدیق آن مفقود گردد، گره فرستنده متوجه آن شده و میانگین متحرک نمایی آن را بالا ‌می‌برد. RTT نیز مانند سایر معیارها معایب خود را دارد. مثلا اینکه این معیار خود متأثر از تداخل میان ارسال‌های متعدد بسته‌های کاوشگر ‌می‌باشد که این خود باعث افزایش بار ترافیکی ‌می گردد. یکی دیگر از معایب آن، این می باشد که برای محاسبه این معیار بایستی میان تما‌می ‌زوج گره‌ها ارسال و دریافت بسته‌های کاوشگر انجام گیرد.

[1] Per hop round trip

[2] Automatic repeat request

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word