دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

– فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

تولید مهمترین رکن هر نظام اقتصادی می باشد. بعبارت دیگر این روابط تولیدی و توابع تولید می باشد که شکل و محتوای هر نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهد. پس برای آنکه صحت و سقم یک نظام اقتصادی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد قبل از هر چیز، ضروری می باشد که رکن تولید در آن نظام مورد مطالعه و پژوهش قرار داده گردد. زیرا که تولید مفید و مؤثر کالاها یا خدمات علاوه بر وسایط و وسایل فوق‌الذکر نیازمند برنامه‌ریزی نیز می‌باشد. اینکه برنامه‌ریزی را بر سایر عملیات مدیران مقدم داشته‌اند در شرایط حاضر بیش از هر زمان دیگری قابل تأمل می باشد. امروزه تنها از طریق ایجاد یک نظام منسجم برنامه‌ریزی می باشد که مدیران قادر به انجام صحیح مجموعه وظایف خود می‌باشند و با تبیین و تعیین اهداف و روشن ساختن راههای وصول به این اهداف، جریان فعالیتها را از سردرگمی و روزمرگی رهایی می‌بخشند. لذا با هدف‌گذاری صحیح (اینکه چه چیزی می بایستی به دست آید و نتایج چه زمانی بایستی حاصل شوند) و تعیین سیاستهای اصولی و قواعدی که حدود انجام کار را معین می‌کنند، می توان توالی گام به گام اقداماتی که برای دستیابی به هدفهای اساسی و بنیادین لازم می باشد را مشخص نموده (برنامه ها) و به برنامه‌ریزی استراتژیک پرداخت (فتح الله، 1378، 20).

مقصود از فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک دستیابی به یک توافق مقدماتی بر سر شکل و محتوای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک می باشد به نحوی که طرفداری و تعهد لازم را در تصمیم گیرندگان کلیدی و رهبران اصلی مجموعه صنعت مورد مطالعه پدید آورد. در همین راستا دستیابی به یک توافق نظر مقدماتی از نظر مفهومی، بدون برخورداری از یک فرآیند و توالی منطقی از کارها امکان پذیر نخواهد بود. هر چند نمی توان اثبات نمود که یک نظریه مطلقاً درست می باشد یا نادرست، ولیکن می‌توان برای تشخیص نارسایی‌هایش آنرا مورد آزمایش و مقایسه قرار داد. بدین مقصود تا آنجا که به هدف ما در این بخش مربوط می گردد، کوشش بر آن می باشد بعضی از فرآیندهای موجود در این زمینه مورد تصریح قرار گیرد تا گامی باشد برای درک مفاهیم و هم فراگردهایی که به تدوین برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک منجر می‌گردند (فتح الله، 1378). لذا با در نظر داشتن آن چیز که که در فوق به آن تصریح گردید نظام برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک فرآیند مدون و طرح ریزی شده که فعالیتهای برنامه‌ریزان را سازمان داده و متناسب می کند، دارای مراحل اقدام به تبیین زیر می باشد:

♦- تجزیه و تحلیل وضع موجود

– آغاز فراگرد برنامه‌ریزی استراتژیک و حصول توافق درمورد آن.

– مطالعه سوابق قبلی جهت شناخت اولیه.

– تعیین و شناسایی رسالتها و ارزشها.

♦- تجزیه و تحلیل محیطی

– مطالعه و مطالعه شرایط محیطی و مسائل داخلی.

– تعیین نقاط قوت و ضعف.

– مطالعه و مطالعه فرصتها و تهدیدها.

♦- ارزیابی، گزینش و انتخاب استراتژی

  • تهیه و ارائه گزینه‌های استراتژیک و شناسایی مسائل استراتژیک.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • انتخاب گزینه‌های برتر در راستای برنامه استراتژیک.
  • تنظیم استراتژیهایی برای مدیریت مسائل استراتژیک.
  • برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده.
  • برنامه‌ریزی اجرایی و زمان‌بندی و تخصیص منابع.
  • ارائه گزارش نهایی برنامه‌ریزی استراتژیک.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

  • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد