پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

یادگیری

یاد گرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه می باشد که از پیگیری امور بدست می‌آید. یادگیری به گونه مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی بدست می‌آید و کنترل آن تقریبا دشوار می باشد اما به واسطه این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می یابد که هنگام برخورد با جایگاه‌های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد. همه سازمانها یاد می‌ گیرند، به این معنا که با پیرامون خود سازگاری یافته و راههای درست روبرو شدن با تغییرات محیطی را می آموزند، منتهی بعضی سازمانها سریع‌تر و اثربخش‌تر یاد می‌گیرند. آن چیز که که موجب اثربخشی بیشتر سازمانهای یادگیرنده می گردد، پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در این سازمانهاست. سنگه چهار عنصر اصلی یادگیری را به تبیین زیر تعریف می کند:

 

1ـ اقدام[1]: انجام یک وظیفه یا کار در قالب چهارچوب موارد مشابه تجربه شده.

2ـ تأمل[2]: مشاهد‌ه‌ اعمال و افکار خود و کالبدشکافی کارهای انجام‌شده.

3ـ ارتباط[3]: خلق ایده هایی برای اقدام و ساماندهی آنها در قالب‌های جدید.

4ـ تصمیم[4]: تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام

یادگیری وسیله­ای می باشد که نه تنها از طریق آن به کسب مهارت و دانش پرداخته می­گردد بلکه ارزشها و نگرشها و واکنشهای هیجانی نیز بدست می­آید. یادگیری ریشه در علم روانشناسی دارد.

روانشناسان دو نوع تعریف از یادگیری دارندکه دو مفهوم مشترک، اما کاملاً متفاوت می­باشند:

1- رفتارگرایانه[5]: یادگیری عبارتست از یک تغییر نسبتاً با دوام(همیشگی) در رفتار که در نتیجه تمرین و تجربه حاصل می­گردد.

2- شناخت­گرایانه[6]: یادگیری عبارتست از یک تغییر نسبتاً بادوام (همیشگی) در ارتباطات (پیوندهای) ذهنی[7] که در اثر تجربه صورت می­گیرد.

هر دو تعریف در این وجه مشترکند که تغییر را به تجربه[8] نسبت می­دهند. دیدگاه رفتارگرا بر ارتباط میان محرکها و پاسخهای قابل نظاره تأکید دارد. دیدگاه شناختی بر تأثیر فرآیندهای ذهنی مربوط به یادگیری اصرار می­ورزد. اطلاع از اصول و نظریات رفتارگرایی و شناخت­گرایی می­تواند یادگیری سازمانی را تسریع بخشد. یادگیری فرآیندی مادام­العمر می باشد، یادگیری قلب تغییر و تحول و فعالیتهای بهره­وری می باشد. یادگیری به معنای تقویت دانایی به کمک تجربه می باشد که از پیگیری امور بدست می­آید و فرد یادگیرنده این توانایی را می­یابد که هنگام برخورد با موقعیتهای مختلف رفتاری اثربخش داشته باشد. (سبحانی­نژاد، 1385، ص 50)

[1] -action

[2] -reflection

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] -relationship

[4] -decision

[5]. Behaviorism

[6]. Cognitivism

[7]. Mental Assocuations

[8]. Experience

– هدف اصلی

  1. شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

1-4-2- اهداف فرعی

  1. شناسایی تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  2. شناسایی تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  3. شناسایی تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  4. شناسایی تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  5. شناسایی تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  6. شناسایی تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس
  7. رتبه بندی عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  با فرمت ورد