عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-2 روش Token Bucket

 

در این روش از یک سطل به ظرفیت B بایت بهره گیری می گردد که مجوز1ها با نرخ ثابت r به آن وارد شده و تا زمان بهره گیری ذخیره می شوند تا زمانی که یک مجوز در سطل باقی می باشد بسته های ورودی امکان خروج از سرویس دهنده را دارا می باشند. تا زمانی که نرخ متوسط ترافیک ورودی بیش از r نباشد و اندازه هجوم ورودی بحدی نباشد که باعث ایجاد تأخیر در ارسال بسته ها یا حذف آنها گردد، سرویس دهی به بسته ها ادامه می یابد. یک تفاوت عمده بین روشهای Leaky Bucket و Token Bucket در این می باشد که الگوی ترافیکی خروجی از Token Bucket ممکن می باشد هنوز بصورت هجومی باشد که برای رفع این نقیصه از ترکیب این دو روش بهره گیری می کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word