متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

– روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از روش های زیر جهت گردآوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد:

داده های اولیه :  از پرسشنامه به صورت حضوری و الکترونیکی جهت گردآوری داده های اولیه این پژوهش بهره گیری شده می باشد.

داده های ثانویه:  بهره گیری از مقالات داخلی و خارجی و کتاب های موجود پیرامون موضوع و همچنین اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و همچنین اطلاعات موجود در وب سایت های رسمی و اینترنت.

 

7-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه

1-7-1- جامعه آماری

هر پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می گردد. در تعریف جامعه آماری اینچنین آمده می باشد که جامعه آماری شامل کلیه عناصر و افرادی می باشد که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک هستند. جامعه آماری این پژوهش جامعه آماری نامحدود می باشد و شامل صنعتگران و هنرمندان فعال در تولید صنایع دستی در شهر تهران می باشد.

 

2-7-1- نمونه آماری

طبق نظر دکتر دلاور 1380، در مطالعات پیمایشی انتخاب حجم نمونه­ای برابر 100 عدد کافی می باشد (دلاور، 1380: 97). در این مطالعه نیز بر اساس نظر فوق و هم­چنین دشواری دسترسی به جامعه­ی آماری مورد نظر، همین تعداد حجم نمونه، مبنای جمع­آوری داده­ها قرار گرفته می باشد؛ اما با این تفاصیل، تعداد 175 عدد پرسشنامه در بین جامعه­ی آماری توزیع گردید که به تعداد 156 پرسشنامه قابل بهره گیری جمع آوری گردید.

3-7-1- روش نمونه ­گیری

برای توزیع پرسشنامه­ی این پژوهش، به دلیل دشواری دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه­گیری در دسترس بهره گیری شده می باشد.

 

4-7-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در این پژوهش به دو صورت توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 22 صورت گرفته می باشد. در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی اختصار و طبقه بندی می کند. به مقصود مطالعه اطلاعات جمعیت شناختی و عمومی پرسشنامه  این پژوهش از آمار توصیفی بهره گیری شده می باشد.

به گونه کلی برای سنجش نرمال بودن داده‌ها از آزمون   و کولموگرف اسمیرنف بهره گیری می گردد. برای سنجش نرمال بودن متغیرهای این پژوهش نیز از آزمون کولموگرف اسمیرنف بهره گیری شده می باشد. همچنین به مقصود تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از آزمون های تی استیودنت تک نمونه ای، تی دو نمونه ای مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه بهره گیری شده می باشد. برای پاسخ به سوالات 2،3،4،5 از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای بهره گیری شده می باشد. در فصل 3 به تفضیل در زمینه آزمون های مورد بهره گیری بحث خواهد گردید.

8-1- قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این پژوهش شهر تهران می باشد .

قلمرو زمانی پژوهش: اطلاعات آماری پژوهش حاضر در زمینه فعالیت صنعتگران مربوط به سالهای 1386_1393 می باشد و پرسشنامه پژوهش در آبان تا آذر ماه 1393 جمع آوری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش آگاهی از اثرات اقتصادی توسعه گردشگری در بخش صنایع دستی  می باشد.

2-3-1- پرسش های اصلی

– اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر رونق و شکوفایی بخش صنایع دستی چیست؟

3-3-1 -پرسش های فرعی

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش اشتغال در بخش صنایع دستی می گردد؟

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش کارآفرینی در بخش صنایع دستی می گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  آیا توسعه گردشگری موجب افزایش درآمد در بخش صنایع دستی خواهد گردید؟

– آیا توسعه گردشگری موجب شکوفایی صنایع دستی خواهد گردید؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران  با فرمت ورد