عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

تکه هایی از این پایان نامه :

2-5-2 Random Early Detection (RED)

 

در این روش که توسط S. Floyd ارائه گردیده می باشد[43]، به جای حذف بسته ها از انتهای صف، بسته ها بصورت تصادفی از نقاط مختلف صف حذف می شوند. این روش دارای دو مزیت می باشد. یکی اینکه کوشش می گردد تا فقط بسته های مربوط به یک ارتباط حذف نگردند و عدالت رعایت می گردد و دوم اینکه پدیده همزمانی عمومی را نخواهیم داشت و بسته های حذف شده بطور یکنواخت بین تمامی ارتباط ها توزیع می گردند.

 

 

2-5-3 Weighted Random Early Detection (WRED)

 

در این روش از سطوح آستانه و رفتار متفاوتی برای ارتباط های مختلف بهره گیری می گردد. بعنوان مثال، همانگونه که در شکل (2-8) نظاره می گردد بسته های مربوط به ارتباط B در صورتی حذف می شوند

که بیش از 75 درصد صف اشغال شده باشد در حالی که این سطح آستانه برای ارتباط A 50 درصد اندازه صف می باشد. پس بسته های مربوط به ارتباط B از QoS بهتری نسبت به A برخوردار خواهند بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word