تکه هایی از این پایان نامه :

3-4-تابع هدف 

ارزیابی ساختارها از طریق تابع هدف انجام می شود. تابع هدف، تابعی می باشد ریاضی که ورودی های آن متغیرهای مسئله و خروجی آن عددی می باشد که نمایشگر اندازه مطلوبیت هر ساختار می باشد. توابع هدف مورد نظر در این پژوهش توابع مجموع هزینه های سرمایه گذاری اولیه، تلفات و نیز مجموع هزینه های سرمایه گذاری اولیه، تلفات و انرژی توزیع نشده بصورت ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

C1 = Cc + C                                                                                                                    ارتباط (3- 1)

C2 = Cc + Cl + Ci                                                                                                           ارتباط (3- 2)

Cc = gk∑ck                                                                                                                                     ارتباط (3- 3)

Cl = 8760.cl.β.∑rk.Ik2                                                                                                                              ارتباط (3- 4)

Ci = ci.α.d. ∑λk .Re{Ik}. (1.732).U                                                                                 ارتباط (3- 5)

که:C1 و C2 به ترتیب توابع هدف

Cc و Cl و Ci   به ترتیب هزینه های سرمایه گذاری و تلفات و انرژی توزیع نشده،                                               gk   ضریب سرمایه گذاری اولیه α و β و λ و d به ترتیب ضرایب بار، تلفات، نرخ خرابی و مدت تعمیرات،                Ik و rk جریان و مقاومت سکشن kام و Ur ولتاژ خط به خط شبکه می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word