دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

مطالعه عوامل خارجی ([1])

اگرچه یک سازمان نمی تواند اثر خیلی مستقیمی بر محیط پیرامون خود بگذارد اما می‌تواند خودش را پیش روی تهدیدات محیطی حفظ نماید و امتیازاتی را از فرصتهای موجود کسب نماید (هریسون و جان، 1382، 50). در مطالعه عوامل خارجی کوشش می گردد فرصت‌ها و تهدیداتی که سازمان با آنها روبرو می گردد، شناسایی گردد، به گونه ای که مدیران بتوانند با تدوین استراتژی های مناسب از فرصت‌ها بهره‌برداری نمایند و اثرات عوامل تهدید کننده را کاهش دهند یا از آنها پرهیز نمایند. نیروهای خارجی)[2] (را به پنج گروه می توان طبقه بندی نمود:

 • نیروهای اقتصادی
 • نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی.
 • نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی.
 • نیروهای تکنولوژیکی.
 • نیروهای رقابتی.

تغییر در نیروهای خارجی موجب می گردد که تقاضا برای محصولات و خدمات مصرفی و صنعتی تغییر کند. نیروهای خارجی بر نوع محصولات تولید شده، ماهیت طریقه مربوط به بخش‌بندی بازار و تعیین جایگاه یا موضع این استراتژی‌ها، نوع خدماتی که ارائه می گردد، نوع شرکتی که بایستی خرید یا به فروش رسانید، اثر می‌گذارند. بقای سازمان‌ها در گرو این واقعیت می باشد که آنها فرصت‌های موجود در محیط خارج سازمان را شناسایی و ازآن بهره‌برداری نمایند. بیشتر سازمانها مطالعه عوامل خارجی را به عنوان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک به اجرا در می‌آورند (دیوید، 1382، 214 – 212).

ارزیابی اطلاعات به دست آمده از محیط خارج پس از تجزیه و تحلیل و مشخص شدن اهمیت آن و اثراتی که بر انتخاب استراتژی و نیل به اهداف مؤسسه دارد در جدولی بطور سیستماتیک با نام «جدول تهدیدات و فرصتها)[3] (ETOP » تهیه می گردد (گلوک و جاش، 1370، 46 – 45). تعیین محتمل‌ترین حوادث آینده با فرضیاتی در مورد بهترین حالت، محتمل‌ترین حالت و بدترین حالت مورد شناسایی قرار می‌گیرد. علامت  به عنوان فرصت و علامت به عنوان تهدید مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. در هر بخش محیطی، زیر بخش‌های آن نیز آورده می گردد. این جدول به مدیران عالی امکان می‌دهد که بخش‌های حساسی راکه نیاز به تمرکز و تصمیم‌گیری پرمخاطره دارند تشخیص داده و وقت خود را به آنها اختصاص دهند. در همه زمینه‌های محیطی که مطالعه می شوند (اقتصادی، رقبا و …) کوشش می گردد که در هر بخش یا قسمت، چه چیزی هست و چه چیزی در آینده رخ خواهد داد. بسته به افق برنامه‌ریزی سازمانها ـ دوره‌ای که در آن برنامه‌ریزی به انجام می‌رسد ـ پیش‌بینی سازمانها ممکن می باشد از 2 تا 10 سال باشد. البته یک برنامه با محدوده 5 ساله معمول می باشد (Hodge & Anthony , 1988).

به سبب وجود عواملی مانند نوآوری‌های فن‌آوری، تغییرات فرهنگی، عرضه محصولات جدید، شرایط اقتصادی ناپایدار و رویدادهای غیر منتظره، پیش‌بینی محیط آینده کار یا فعالیتی، بسیار پیچیده شده می باشد. بهرحال برای پیش‌بینی آینده از شش روش شناخته شده بهره گیری ‌می گردد:

 • برآورد نیروهای فروش.
 • اجماع یا توافق نظر مدیران اجرایی.
 • تحقیقات بازار.
 • پیش‌بینی‌های مبتنی بر سناریو.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • روش دلفی.

[1]. Environmental Scanning .

[2]. External Forces.

[3]. Environmental Threat & Opportunity Profile.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

 • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
 • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد