دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

برنامه های بهبود کیفیت

در میان پاسخ دهندگان به این سوال که تعداد کل آنها 242 نفر می باشد، 88 نفر با درصد فراوانی 4/36 درصد به گزینه خیلی زیاد و 106 نفر گزینه زیاد با درصد فراوانی 8/43 درصد و 33 نفر گزینه متوسط با درصد فراوانی 6/13 درصد را انتخاب کرده اند و تعداد 9 نفر با درصد فراوانی 7/3 درصد پارامتر خیلی کم را انتخاب کرده اند. کمترین فراوانی برابر 6 بوده با درصد فراوانی 5/2 درصد که متعلق به پارامتر کم می باشد. در مجموع 2/80% از پاسخ دهندگان ابراز می دارند که فقدان برنامه کسب و کار واحد تولیدی در اجرا و توسعه برنامه های بهبود کیفیت مؤثر می باشد و 2/6% از پاسخ دهندگان عقیده دارند که فقدان برنامه کسب و کار واحد تولیدی در اجرا و توسعه برنامه های بهبود کیفیت مؤثر نمی باشد.

 

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خیلی کم

 

نمودار 4-3 فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت

 

4-1-4 مطالعه سؤال چهارم:

تأثیر سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری سازمان شما تا چه حد می باشد؟

 

 

جدول 4-4 تأثیر سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری

 

       در جدول فوق بیشترین پاسخها در سطح خیلی زیاد 83 مورد با درصد فراوانی 3/34 و کمترین آن با فراوانی 5 و درصد فراوانی 1/2 درصد در سطح خیلی کم می باشد و 21 نفر به پارامتر کم با درصد فراوانی7/8 پاسخ داده اند و 52 نفر پارامتر متوسط را با درصد فراوانی 5/21 را انتخاب کرده اند و از تعداد کل پاسخ دهندگان، 81 نفر به پارامتر زیاد با درصد فراوانی 5/33 پاسخ داده اند. در مجموع 8/67% از پاسخ دهندگان عقیده دارند که سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری سازمانشان تأثیر دارد و 8/10% از پاسخ دهندگان ابراز داشته اند که سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری سازمانشان تأثیر نداشته می باشد. پاسخ به این سوال نشان دهنده سطح اعتقاد پاسخ دهندگان،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

–  مطالعه ابعاد و جوانب گوناگون برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

ب- مطالعه موانع و معضلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در محیط داخلی(تکنولوژی، توجه مدیران، سطح تخصص، محدودیتهای مالی، توجه کارکنان)

ج- ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه  با فرمت ورد